Hodnocení zateplení pomocí vnitřního výnosového procenta

Hodnocení přínosů zateplení 1: vnitřní výnosové procento

Přínosů zateplení domu je celá řada. Některé se měří lépe (například nižší spotřeba energie a tím levnější provoz domu, dopad na životní prostředí), jiné jsou spíše pocitové a záleží na vkusu (například hezčí vzhled nemovitosti). Vnitřní výnosové procento je ukazatelem, který se soustředí na ekonomickou výhodnost zateplení/snížení energetické náročnosti domu. Proč je tento ukazatel důležitý? Protože se zabýváme snižováním energetické náročnosti budov, vysvětlíme to právě v oboru stavebnictví.

Hezčí vzhled domu je nepopiratelným přínosem. Na rozdíl od úspor energie se však těžko přesně vypočítává.
Hezčí vzhled domu je nepopiratelným přínosem. Na rozdíl od úspor energie se však těžko přesně vypočítává.

Vnitřní výnosové procento jednoduše

Vnitřní výnosové procento (zkracuje se často jako VVP, anglicky internal rate of return ↑, IRR) hodnotí výhodnost investice – v našem případě do zateplení. Spočítáme-li VVP a porovnáme jeho výši s tzv. referenční úrokovou sazbou (tj. výnosem, který bychom získali, kdybychom dali peníze místo do zateplení do nejlepší zvažované alternativy), zjistíme, zda je naše stavební investice smysluplná či nikoli. Čili zda se nám vyplatí. Vnitřní výnosové procento není jediným ukazatelem ↑, který se používá pro hodnocení investic. Kromě něj nachází často využití i čistá současná hodnota nebo doba návratnosti. Při hodnocení se doporučuje použít více kritérií, více ukazatelů.

Vzorec pro vnitřní výnosové procento

Výpočet VVP se provádí podle následujícího vzorce:

Vnitřní výnosové procento - vzorec pro výpočet
Vzorec pro výpočet vnitřního výnosového procenta

kde…

IRR = vnitřní výnosové procento,
Tž = doba životnosti,
CFt = roční úspora nákladů (nebo roční příjem) v roce t,
IN = investiční výdaj.

Požadavek na vnitřní výnosové procento

VVP musí být kladné a vyšší než míra výnosnosti naší nejlepší alternativní investice. Jaká investice to je záleží na každém individuálně. Pro někoho je to úroková míra na jeho spořícím účtu, pro jiného míra výnosnosti státních dluhopisů, někdo jiný zas investuje do akcií. V principu však jde o to, že porovnáváme, zda se nám vyplatí investovat do zateplení, nebo zda máme peníze uložit jinam a krýt náklady na zateplení z tohoto druhého zdroje.

Konkrétní příklad: rodina Kouteckých zatepluje

Pan Koutecký bydlí ve starším rodinném domku, jehož plocha je 152 m2. Využívá pro topení (na spotřebě podíl asi 70 %) i přípravu teplé vody (podíl na spotřebě asi 30 %) plynový kotel. Jeho celková roční spotřeba plynu činí 39.967 kWh. Při ceně za 1kWh plynu cca 1,50 Kč jsou roční náklady za plyn asi 59.964,- Kč. Na topení připadá tedy přibližně 41.975,- Kč

Úspora díky zateplení

Díky zateplení nemovitosti uspoří rodina Kouteckých asi 77 % měrné potřeby tepla na vytápění jejich domu. Za ohřev teplé vody neušetří nic, protože jich v domácnosti žije pořád stejně. Úspora za vytápění tak bude činit celých 32.321,- Kč, jinými slovy roční náklad na topení bude místo původních téměř 42.000,- Kč pouze 9.625,- Kč.

Náklady na zateplení

Celkové náklady na zateplení domu budou pro dům rodiny Kouteckých činit asi 515.000,- Kč.

Referenční úroková sazba

Úspory má rodina na termínovaném spořícím účtu, který je úročen pouze 1,5 %. Do akcií ani dluhopisů investovat nechtějí.

Výpočet VVP

Předpokládejme, že doba, za níž bude nutné investici do zateplení obnovit, respektive provést významnější opravy, je 25 let. Jak se tedy vypočítá vnitřní výnosové procento?

Tabulkový kalkulátor nebo iterační metoda

Máme tedy počáteční investici ve výši 515.000,- Kč, roční úsporu 32.321,- Kč, uvažovaná doba je 25 let. Výpočet je možné provést jednoduše pomocí tabulkového kalkulátoru – v našem případě MS Excel, nebo ručně pomocí tzv. iterační metody ↑ (to je časově náročnější). V Excelu si jednoduše dáte na první místo investici (se záporným znaménkem) a pod ní přínosy pro jednotlivé roky. Výpočet se provede pomocí funkce míra.výnosnosti().

Tabulka s výpočtem vnitřního výnosového procenta
Tabulka s výpočtem vnitřního výnosového procenta

Na výpočtu je vidět, že za uvažovaných 25 let je VVP na úrovni skoro 4%, což je mnohem více než uvažovaná referenční úroková sazba 1,5%. A to jsme uvažovali pouze přímé finanční dopady za předpokladu, že cena plynu ↑ nebude růst. Nezvažovali jsme větší komfort užití stavby, hezčí vzhled apod.

Jak ovlivní vnitřní výnosové procento dotace?

Na zateplení je však možné využít dotaci – např. z programu Nová zelená úsporám ↑. Uvažujme modelový příklad, že rodina Kouteckých dostane dotační podporu 205.000,- Kč. Jak to změní výsledné vnitřní výnosové procento?

Dotace na zateplení vnitřní výnosové procento pro investora zásadně zvýšila.
Dotace na zateplení vnitřní výnosové procento pro investora zásadně zvýšila.

Jak je vidět z tabulky, VVP se zvýšilo vlivem dotace na zateplení ↑ na více než 6 %, což je pro investora mimořádně zajímavé.

Poznámka: Při výpočtu ekonomické efektivnosti se vychází z normových okrajových výpočtových podmínek. Hodnoty skutečné spotřeby se mohou lišit podle konkrétního provozu nemovitosti.