Doba návratnosti je vhodným ukazatelem pro měření efektivity investice do zateplení.

Hodnocení přínosů zateplení 2: doba návratnosti

Doba návratnosti (anglicky payback period ↑) je vhodným nástrojem pro hodnocení investice do zateplení. Společně si na konkrétním příběhu jedné rodiny a jejího domu ukážeme, jak se počítá a hodnotí. Použijeme obě varianty výpočtu – se zohledněním tzv. diskontní míry i výpočet bez jejího vlivu. Kromě tohoto ukazatele se běžně používá ještě vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota. Doporučujeme provést hodnocení vždy s pomocí více ukazatelů zároveň.

Doba návratnosti jednoduše

Nejstručnější možná definice: Za jak dlouho se přínosy vyrovnají počáteční investici?

Jak probíhá investice do zateplení? Na počátku vydáme určitou částku na úsporná opatření. Díky nim ušetříme náklady na vytápění. Aby zateplení mělo smysl, je nutné, aby se nám investice vrátila. To znamená, aby celkové přínosy – úspory díky zateplení – byly větší než celkové investované náklady. Díky sečteným dosaženým úsporám investice sama sebe postupem času zaplatí. Jde však o to, za jak dlouho to bude.

Vzorec pro výpočet prosté doby návratnosti

Prostá doba návratnosti odpovídá na otázku za jak dlouho se investice vrátí bez ohledu na vliv jakékoli úrokové míry.

Vzorec pro prostou dobu návratnosti

kde…
Ts = doba návratnosti,
CF = roční úspora nákladů,
IN = investiční výdaj.

Vzorec pro výpočet reálné doby návratnosti

Reálná doba návratnosti hodnotí za jak dlouho se investice vrátí s ohledem na úrokovou míru. To znamená, že se zvažuje i referenční míra výnosnosti investice, kterou bychom mohli učinit místo zateplení. Tím může například být ponechání peněz na úsporovém účtu.

Vzorec pro výpočet reálné doby návratnosti

kde…
Tsd = doba návratnosti,
CFt = roční úspora nákladů (nebo roční příjem) v roce t,
r = diskontní míra,
IN = investiční výdaj.

Příklad zateplení domu rodiny Kouteckých

Navážeme na investici do zateplení rodinného domu Kouteckých, který jsme již použili pro výklad ukazatele VVP (vnitřní výnosové procento).

Investice, úspory a výpočet doby návratnosti

Podívejme se společně na postup výpočtů a jejich hodnocení.

Prostá doba návratnosti

  • Počáteční investice do zateplení činí 515.000,- Kč
  • Roční úspora nákladů na vytápění je 32.321,- Kč

Za jak dlouho se investice vrátí podle ukazatele prosté doby návratnosti? Prostým podílem 515.000/32.321 zjistíme, že je to cca 15,9 let. Nezohledňujeme však pravděpodobný růst ceny energie. Předpokládaná doba životnosti oprav je 25 let, doba návratnosti je kratší a to je pozitivní.

Mimořádně pozitivní vliv dotace Nová zelená úsporám

Zahrneme-li do výpočtu vliv dotace na zateplení ↑, kterou jsme modelově odhadli na 205.000,- Kč, výsledek bude ještě lepší: (515.000 – 205.000)/32.321 = pouze 9,5 let!

Reálná doba návratnosti

Předpokládejme, že rodina Kouteckých má jako alternativní investici k dispozici úsporový účet úročený 1,5 % ročně. Jak se tento faktor projeví ve výpočtu?

Výpočet reálné doby návratnosti úsporných opatření bez dotace a s dotací.
Výpočet reálné doby návratnosti úsporných opatření bez dotace a s dotací.

Vidíme, že při započtení diskontní míry 1,5 % se reálná doba návratnosti pohybuje na úrovni cca 19 let (opět připomínáme – při stálých cenách energie). Opět se mimořádně pozitivně projevuje vliv dotace na zateplení, která dobu návratnosti zkracuje cca na polovinu!

Co jsme do výpočtu nezahrnuli?

Nepočítáme s dalšími důležitými faktory jako jsou například faktické prodloužení životnosti nemovitosti, zlepšení jejího vzhledu, uvažujeme také fixní ceny energie, nezohlednili jsme hodnotu řešení problému s plísněmi, který trápí mnohé majitele domů a bytů apod.

Zateplený dům s novou fasádou je hezčí než dům starý. Hodnota hezčího vzhledu je ale velmi subjektivní a těžko se vyčísluje.
Zateplený dům s novou fasádou je hezčí než dům starý. Hodnota hezčího vzhledu je ale velmi subjektivní a těžko se vyčísluje.

Využití dotace se bohatě vyplatí

Z výše uvedeného je vidět, že dotační podpora – například z programu Nová zelená úsporám – opravdu zásadně zvyšuje ekonomickou efektivitu zateplení.

Poznámka: Při výpočtu ekonomické efektivnosti se vychází z normových okrajových výpočtových podmínek. Hodnoty skutečné spotřeby se mohou lišit podle konkrétního provozu nemovitosti.