Součásti Vaší dokumentace zateplení

Podívejte se, z čeho se nejčastěji skládá výsledek, který klientům dodáváme.

6 tištěných kopií i elektronická verze

Nedodáme Vám jen jeden, dva či tři výtisky, ale hned celkem 6 paré projektu. Samozřejmostí je i elektronická verze.

+

Obsah vzorového paré přehledně

Celkem projekt obsahuje několik desítek různých dokumentů. Zde přehledně představíme ty nejčastější.

Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva (označována jako A) slouží k identifikaci nemovitosti, stavebníka, zpracovatele projektové dokumentace, požárně - bezpečnostního řešení či průkazu energetické náročnosti budovy (energetické hodnocení návrhů). Dále jsou představeny údaje o území stavby, seznam vstupních podkladů je též přiblížena základní stavební charakteristika domu.

Souhrnná technická zpráva (označována jako B) přibližuje ve větší míře detailu charakteristiku stavebního pozemku, prezentuje závěry různých průzkumů (např. hydrogeologického), stávající ochranná a bezpečnostní pásma, polohu k záplavovému území, vliv stavby na okolní domy apod. Pozornost je také věnována např. bezpečnosti při užívání stavby, rámcově se také popisují výsledky navrženého stavu. Kromě jiného je předmětem této zprávy pojednání o napojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace, popis stavby na životní prostředí a jeho ochrana či ochrana obyvatelstva. Koncovou částí zprávy bývají zásady organizace výstavby - jak mají být stavební práce provedeny z hlediska organizačního.

1-pruvodni-zprava

Situační výkresy

Situační výkresy jsou dva, a to C1 a C2.

Výkres C1 - katastrální situace - zachycuje nemovitost ve vztahu k ostatním stavbám v okolí. Měřítko bývá nejčastěji 1:1.000 a formát 1x A4.

1-katastralni-situace 

Výkres C2 - koordinační situace pak prezentuje dům v kontextu existujících inženýrských sítí (např. podzemní vedení nízkého napětí, stávající kanalizaci, optickou kabeláž, vedení teplovodu, vodovodní potrubí a další. Výkres C2 je zachycen nejčastěji v měřítku 1:250 a vyžaduje tisk na 2x A4

1-inenyrske-site

Dokumentace objektu

Část D mívá nejčastěji 2 podčásti:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení. Právě to jsou ony nejznámější výkresy doplněné o technickou zprávu. Nejčastěji jich bývá kolem dvou desítek a zachycují původní (označen jako stávající) a nový (označen jako navržený) stav.

1-seznam-vykresu

D.1.1a - Technická zpráva: rozsahem jde o několik desítek stran dlouhý dokument, jehož cílem je velmi přesně popsat a vysvětlit opatření, která do daného zateplení/revitalizace patří. Pozornost je věnována všem důležitým částem - zemním i bouracím pracím, základům, svislým konstrukcím, vodorovným konstrukcím, střeše, izolaci proti vodě a zemní vlhkosti, tepelné izolaci, výplním otvorů (tj. oknům a dveřím), úpravám povrchů i klempířským či dalším pracím.

1-technicka-zprava

D.1.1.b - Výkresová část: Zde už jde o vlastní výkresy. Namátkou lze jmenovat: půdorysy podlaží, pohledy, řez, tabulku otvorových výplní, schéma odvodu srážkové vody atd. pro stávající i navrhovaný stav.

1-stavebni-detail 1-legenda-siti 1-obvodova-drenaz 1-detail-koty 1-detail-zatepleni-soklu 1-dalsi-menena-okna

Požárně - bezpečnostní řešení: Tento dokument prokazuje soulad návrhu zateplení fasády a dalších částí nemovitosti s platnými požárně-bezpečnostními předpisy. Požární zpráva je zpracována odborníkem s příslušným oprávněním.

Dokladová část
Do dokladové části se přikládají vyjádření správců technické infrastruktury - např. vodovodu/kanalizace, rozvodů elektrické energie, telekomunikačního vedení atd. Tyto autority vydávají stanoviska, která jsou pro stavebníka - investora i stavební firmu závazná. Modelově může například jít o stanovisko k zaústění obvodové drenáže do stávající kanalizace apod. Nedílnou součástí dokladové části je také tzv. průkaz energetické náročnosti budovy. Jde o dokument, který hodnotí stavbu z pohledu její energetické náročnosti a ukazuje, jak se tato náročnost změní díky provedeným opatřením. Kompletní informace o PENB jsou k dispozici v našem následujícím videu:

Rozpočet stavebních prací a slepý rozpočet

Cena zateplovacích prací je mimořádně důležitým faktorem. Díky rozpočtu, který standardně zpracováváme pro všechny projekty a vychází z platného ceníku stavebních prací, získáte výborný přehled o celkové investiční náročnosti Vašeho záměru.

Do prázdného výkazu výměr pak oslovené stavební firmy doplní položku po položce do předem připravených políček ceny za své stavební práce. Získáte tak naprosto přehledný obrázek o finanční náročnosti spolupráce se všemi uchazeči o zateplení Vašeho bytového domu.

xls (1)

Spolupráce s námi Vás mile překvapí

Slibujeme jen to, co můžeme splnit. Nestavíme vzdušné zámky. Dodáváme výsledky.

Vaše jméno (potřebujeme znát)

Váš email (potřebujeme znát)

Vaše zpráva